Rodo

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 20Ió7ó79 z dnia 27 kwietnia 20Ió « w sprawie ochrony osób Łizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9574ó7 WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zapraszam do zapoznania się z następującymi informacjami:

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych jest Elżbieta Matubowska, adres: ul. Świętosława 122a, 39-200 Dębica. Możecie Państwo skontaktować się ze mną e-mailowo: ellaeventsPinteria.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.ellaevents.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel. + 48 572 207 307.

 

Cel gromadzenia i przetwarzania informacji

Państwa dane są wykorzystywane i przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie chęci skorzystania z mojej oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.

b R0D0); w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f R0D0) – tj. analiza finansowa firmy, optymalizacja usług oraz procesów obsługi, poprawa doboru usług do potrzeb klientów oraz budowanie wiedzy o moich klientach; w celu marketingu bezpośredniego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f R0D0) – tj. oferowania usług i dobierania ich pod kątem indywidualnych potrzeb

 

klientów; w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firm partnerskich (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f R0D0) np. w formie kuponów rabatowych, spersonalizowanych ofert dobieranych na miarę potrzeb klienta; celem określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z oferowanych usług, które ustalą poziom satysfakcji klientów będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f R0D0); na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach dowodowych będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f R0D0).

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres świadczonych usług wynikający z umowy oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń oraz praw konsumenta. Dane zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są przez okres wynikający z przepisów.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazuję Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa powyżej oraz w zakresie koniecznym

do realizacji tego celu. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podwykonawcom oraz podmiotom publicznym upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Uprawnienia do swoich danych

Jako administrator danych osobowych, zapewniam prawo dostępu do Państwa danych. Można je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich. Posiadacie Państwo prawo do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

osobowych

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

 

Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.